ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံးခန်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အလှည့်ကျစနစ်နှင့် ရုံးတက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ်။back