ကရင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးကော်မတီ အစည်းအဝေးအား ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား တက်ရောက်သူ ၁၅၀ ဦး (ကျား ၁၀၄၊ မ ၄၆) ရှိခဲ့ပြီး UN အဖွဲ့များ၊ INGO များ၊ NGO များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံးအစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး ကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများအား ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

 

 back