ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ Green Hill Hotel တွင် Internews မှ စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး၊ မီဒီယာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် “Gender Inclusion for Lasting Peace” အမည်ရ မိန်ခွန်းအား ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍအား မြှင့်တင်သည့် အတွေ့အကြုံများနှင့် အမြင်များကို လေ့လာလဲလှယ်ကြရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 back