ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ‌ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် "မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု လမ်းညွှန်၊ ကြီးပွါးတိုးတက်ရေးအတွက် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း" စာအုပ်အထူးမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားအားတွင် တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

 back