ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် နေပြည်တော်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးနည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအား ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကြောင်းအရာများ၊ ပဋိပက္ခ့ဖြစ်သည့် နေရာနှင့် မဖြစ်သည့် နေရာများတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက် Policy Brief ပြုစုခြင်းမူဝါဒစာစောင် (မူကြမ်း)အား ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အောင်မြင်မှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေချက်များနှင့် ရှေ့ဆက်မည့်သုံးနှစ်တာ အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 back