နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုဝန်ထမ်းဦီးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီတို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ၁၆ရက်တာလှုပ်ရှားမှု အခမ်းအနားအစီအစဥ််််််၌ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးဝန်ကြီးဦီးနိုင်ငံလင်းနှင့် ရဲဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ သူနာပြုဌာနအပါအဝင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ ၅၀၀ကျော် တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

 

 back