ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ သုတေသနမန်နေဂျာသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟိုချီမင်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော “ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Workshop on Promoting Gender Equality and Empowerment of Women through ICTs towards Achieving the United Nations 2030 Agenda on Sustainable Development” အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမူဘောင်များမှတစ်ဆင့် ဂျဲန်ဒါတန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်အား မြှင့်တင်ခြင်း၊ UN 2030 Agenda for Sustainable Development အား ရရှိနိုင်ရန် ဂျဲန်ဒါတန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်အား မြှင့်တင်ရာတွင် ICT ၏ အခန်းကဏ္ဍများ၊ UN 2030 Agenda for Sustainable Development အား ရရှိနိုင်ရန် ဂျဲန်ဒါတန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်အား ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်များ စသည်တို့ကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုများဖြင့် ပြလုပ်ခဲ့ပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ သုတေသနမန်နေဂျာသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမှ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။back