၁၆ ရက်တာလှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးအား ယနေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၊ ၈ ရက်နေ့တွင် Gender Resource Center တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များမှ ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့်အရာများကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်မှလည်း ပြီးမြောက်ခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင် ဆောင်ရွက်နေဆဲလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

 back