အမျိုးသားများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးနှင့် ၁၆ ရက်တာလှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးများအား ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Resource Centre တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၁၆ ရက်တာလှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် မကြာမီကျရောက်လာမည့် ကမ်ပိန်းအတွက် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် လုပ်ဆောင်မည့်အရာများနှင့် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

 back