ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးရာကွန်ရက် (GEN) နှင့် Business Coalition for Gender Equality (BCGE) တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဂျဲန်ဒါသင်တန်းအား BCGE ၏ အဖွဲ့ဝင်များမှ ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း (၂၀) ဦး (ကျား - ၁ ဦး၊ မ - ၁၉ ဦး) တက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ချက်မှာ - ဂျဲန်ဒါအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ဂျဲန်ဒါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းများစသည့် ဂျဲန်ဒါနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို မျှဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နှင့် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့များတွင်လည်း ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 back