ပဲ့ကိုင်ကော်မတီ Membership is open to representatives from non-profit,
non-partisan NGOs, civil society organizations,INGOs,
networks and Technical Resource Persons.ပဲ့ကိုင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း 0 ယောက်


ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်စားပြုမှုအား ညီမ ျှစွာ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအစားများထဲမှ အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦးဖြင့် ပဲ့ကိုင်ကော်မတီအား ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 • NGO/CSO အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦး
 • NGO အဖွဲ့ဝင် (၄) ဦး
 • ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ (၃) ဦး


ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်းမှာ (၂) နှစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သက်တမ်းနှစ်ခုထိဆက်တိုက် ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံနိုင်ပါသည်။ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များထဲရှိ မတူညီသော အဖွဲ့ဝင်အုပ်စုများထဲမှ ပူးတွဲသဘာပတိ (၂) ဦးအား ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ယခင်သက်တမ်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပဲ နောက်ထပ် သက်တမ်း (၂) နှစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များသည် တစ်လတွင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ခန့် တွေ့ဆုံလေ့ရှိပြီး များသောအားဖြင့် ထိုရက်သည် လစဉ်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်နှင့် တစ်ရက်တည်းဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

 • မဟာဗျူဟာများ၊ ဦးစားပေးမှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် GEN အား ဦးဆောင်ရန်။
 • လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဖော်ဆောင်ခြင်းသည် GEN ၏ မေ ျှာ်မှန်းချက်များ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိအား ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အလှူရှင်များထံသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတို့အား ပြသနိုင်ရန်။
 • သင့်လျော်သော ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်နှင့် GEN ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အစီအစဉ်များနှင့် ငွေစာရင်းများအား ခွင့်ပြုပေးရန်။
 • Coordination Unit အတွက် Senior Staff ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။
 • သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခမ်းအနားများအား GEN ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ပေးရန်နှင့် လိုအပ်သလို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးအား ထိန်းသိမ်းရန်။
 • တက်ကြွသော အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်များသာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အဖွဲ့ဝင်များအား အဆိုပြုပေးရန်ကို လစဉ်အစည်းအဝေးတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အီးမေလ်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
 • အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိကိုယ်ကို အဆိုပြုနိုင်သလို အခြားသူက အဆိုပြုခြင်းကိုလည်း လက်ခံနိုင်ပါသည်။
 • အဆိုပြုချက် နှစ်ခုထက် ပိုမိုရရှိထားသော အဆိုပြုခံရသည့် အဖွဲ့ဝင်များအား GEN-CU မှ ဆက်သွယ်ကာ ၎င်းတို့် ရွေးချယ်ခံလိုခြင်း ရှိ မရှိအား မေးမြန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
  ၎င်းအဖွဲ့ဝင်များမှ ရွေးချယ်ခံရန် သဘောတူညီပါက မဲပေးရွေးချယ်မှုမတိုင်ခင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအား ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လစဉ်အစဉ်းအဝေးတွင်လည်းကောင်း ဝေမျှပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရန် မဲပေးမှုအတွက် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလျှင် မဲတစ်မဲ ပေးနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။