စီမံကိန်းများ

EU Project

စီမံကိန်း နောက်ခံသမိုင်း

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ အာဏာပိုင်တို့၏ ကျား၊ မ တန်းတူညီမ ျှရေး၊ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင့်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဆိုင်ရာနှင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်အတွက် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် Dan Church Aid - Norwegian Church Aid (DCA-NCA)၊ Sone Sie တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ဥရောပသမ္မဂ္ဂ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့တွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်များ၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းနှင့် မြို့နယ်အဆင့်ရှိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား ဦးတည်ချက်ထားသည့် သုံးနှစ်ကြာစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစီမံကိန်းသည်

  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသန္တရအဆင့်တွင် ပြည့်စုံသော ကျား၊ မ ရေးရာ မူဝါဒမူဘောင်များနှင့် မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ်များ ကင်းမဲ့နေခြင်း
  • အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ မူဝါဒများကို ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် အပြုသဘောဆောင်သော နေရာများ လစ်ဟာနေခြင်း
  • ကျား၊ မ ရေးရာအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် တိကျသော ကဏ္ဍများတွင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်နေသူများကြားတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မှု လျော့နည်းနေခြင်းများကို ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။