စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းများ


Leadership is the capacity to translate vision into reality

အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်၍ ယုံကြည်မှုရှိသော အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်၍ အားကောင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သည့် ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ကျွနု်ပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အား မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင်လည်းကောင်း၊ သီးခြားသင်တန်းများ ပြုလုပ်၍သော်လည်းကောင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များမျှဝေခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ၎င်းကဏ္ဍများတွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းတိုများပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

  • ခေါင်းဆောင်မှု
  • ဆရာ၊ ဆရာမဖြစ်သင်တန်း
  • အမျိုးသမီးနှင့် စီးပွါးရေး
  • ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ
  • မူဝါဒဆိုင်ရာ ကမ်ပိန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
  • သုတေသနနည်းလမ်းများ
  • တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ
  • ပြည်တွင်းရှိ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ နေထိုင်သည့် စခန်းများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကျား၊ မ ရေးရာ (စေတနာဝန်ထမ်းသင်တန်း)